Gantrups udvikling til debat

Skrevet af Allan B. Christensen - 2012-10-27 11:56:00

En uges tid før udløbet af høringsfristen mødtes en snes af Gantrups borgere i forsamlingshuset for at diskutere Horsens Kommunes forslag til rammer for landsbyernes udvikling. Her blev kommunens planer for Gantrup gennemgået punkt for punkt.

Mens der var tilfredsheds med, at der bliver lagt rammer for udviklingen, var der også fuld enighed om at kræve kommunens plan justeret og præciseret på flere punkter.

Der er efterfølgende blevet sendt et høringssvar til teknik- og miljøudvalget i Horsens kommune. Det er underskrevet af 25 beboere, som repræsenterer det store flertal af husstandene i Gantrup.

I svaret til Horsens kommune hedder det:
 
Vi har med interesse læst afsnittet om Gantrup i kommunens forslag til landsbyafgrænsning og har følgende kommentarer:
 
1. Afgrænsningen er i sig selv positiv, da Gantrup er en landsby, der hviler i sig selv i den forstand, at dalene og bakkerne giver en naturlig afgrænsning mellem landsbyen og de omgivende marker. Vi har således intet ønske om at åbne op for parcelhusbebyggelser på de omgivende arealer i stil med, hvad vi har set omkring nogle at nabolandsbyerne. En sådan udvikling ville være ødelæggende for det harmoniske og særprægede miljø, og det sociale sammenhold i Gantrup.
 
Vi ser gerne, at denne målsætning bliver understreget i planen.
 
2. Det er positivt, at der lægges op til en beskyttelse af den øst-vestgående dal. Herom hedder det, at den skal ”friholdes for bebyggelse, der hindrer eller forringer den landskabelige udsigt i området.” Vi ser ingen mulighed for bebyggelse i dette område, som ikke netop vil forringe udsigten. Vi foreslår derfor tilføjelsen ”der hindrer eller forringer den landskabelige udsigt i området” fjernet fra planen.
 
3. Gantrup er kategoriseret som et LT-område. Heri ligger der, som vi forstår det, at eventuelle nye huse skal placeres inden for landsbyafgrænsningen. Dette er helt i tråd med vores ønsker. Men samtidig siges det specifikt om Gantrup, at ”Området syd for Gantrupvej skal ved udstykning udformes som storparceller.” Det giver ingen mening. På det medfølgende kort er der ikke angivet nogen byggelinje syd for Gantrupvej, og der kan ikke etableres nogen form for storparceller inden for landsbyafgrænsningen.
 
Vi frygter, at netop denne formulering kan bruges som rambuk for udrulning af et parcelhusområde i stil med, hvad vi har set i visse nabolandsbyer. Vi ønsker derfor den citerede sætning slettet fra planen.
 
4. På kortet over Gantrup fremgår det ikke tydeligt, hvad der er landsbyafgrænsning og hvad der er byggelinje for boligbyggeri. Vi vil anbefale, at byggelinjen følger landsbyafgrænsningen.
 
5. I løbet af de seneste 10 år er der bygget 3 nye huse inden for landsbyafgrænsningen i Gantrup. Fælles for disse er, at de er bygget på parceller, hvor der tidligere har ligget huse, som er revet ned for at give plads til de nye. Vi ønsker dette princip fastholdt og indføjet i planen, således at hovedkonklusionen formuleres på denne måde:

”Landsbyafgrænsningen skaber mulighed for opførelse af nye boliger i Gantrup i stærkt begrænset omfang eller som erstatning for ældre huse.”
 
6. I kommuneplan 2009 hed det, at ”byrådet ønsker, at der skabes bæredygtige lokalsamfund, hvor muligheder for bosættelse, erhvervsudøvelse og fastholdelse af værdifulde kulturelle og sociale forhold understøttes og udbygges under hensyntagen til det samlede kulturelle, sociale og fysiske miljø for landdistriktet som helhed samt under hensyntagen til de enkelte landsbysamfund.
 
Vi ønsker, at der i planen åbnes op for at fastholde eksisterende erhverv og yderligere tillade udbygning i form af mindre virksomheder i tilknytning til boliger i området i og ved Gantrup.
 
Svaret til kommunen kan ses her.


Share:

Indlæser Samtale

Seneste Nyheder

Årets petanque-mester

Jan Rask vandt i forbindelse med sommerfesten 2023 titlen som årets…

Rent vand fra undergrunden

Den nye vandboring lever op til forventningerne

Indbydelse til Arbejdsdag i Forsamlingshuset den 29.4.2023 kl.8:30

Nu er det tid for den årlige arbejdsdag i Forsamlingshuset 😊

Hvad vil vi med Gantrup?

Horsens kommune efterlyser vores synspunkter om, hvordan Gantrup skal…

Lynkursus i redigering af hjemmesiden

Lørdag den 18. marts kl. 14 i forsamlingshuset